Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami, promocjami, trendami i najważniejszymi wydarzeniami.

Anuluj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

2.Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie: 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego); 

Regulamin - niniejszy regulamin. 

Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.folkbykoko.com prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom; 

Sprzedawca - Fashion Group Izabela Gredka z siedzibą w Skoczowie, 43-430, ul. Torowa 6h, NIP:5482548206, REGON 243608756, adres do doręczeń: Fashion Group Izabela Gredka, ul. Torowa 6h 43-430 Skoczów, email: contact@folkbykoko.com, tel. 792509289; 

Towary - towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu.


§2 Ceny

1. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy i dokonania płatności. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.


§3 Składanie zamówień

1. Klient może dokonywać zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:
• określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności –jeśli występują):

• podać adres dostawy,
• zaakceptować treść „regulaminu” i „polityki prywatności i plików cookie”.

3. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „złóżyć zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.

4 .Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).

5. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).

6. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

7. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.


§4 Zapłata

1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

• płatność kartą, przelewem za pośrednictwem systemu płatności T-Pay.

2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §4.

3. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiedni dokument sprzedaży i załącza ów dokument do Towaru.

4. Zapłata powinna być dokonana przed dostawą towarów.

5. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 78 1140 2004 0000 3802 7521 4436


§5 Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym.

2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

3.Możliwe sposoby dostawy to:

• kurier DPD

4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §4.

5. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, przy czym w przypadku dostawy za pośrednictwem poczty polskiej–czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przygotowania zamówienia i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę.

6. Sprzedawca zobowiązuje się, że skompletuje zamówienie i przekaże przesyłkę dostawcy (w przypadku wskazanym w §6 ust. 5 lit. b powyżej) w terminie wskazanym na podstronie Sklepu, dotyczącej danego produktu (pole „dostępność”) – ale nie krótszym niż 14 dni roboczych. Termin ten liczy się od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.

7. Czas dostawy przesyłki przez dostawcę wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 6 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

9. Sprzedawca realizuje dostawę poza obszar Polski. Adres, na który towar ma być wysłany powinien zawierać kraj z pośród dostępnych.

10. Sprzedawca zachowuje prawo własności Towarów zakupionych przez Klienta do momentu całkowitej zapłaty ceny Towaru.


§6 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar niewadliwy.

2. Sprzedawca udziela Klientom będącym Konsumentami gwarancji na wady Towarów na okres 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje jednak wad spowodowanych przyczynami nie tkwiącymi w Towarze w dniu jego wydania - w tym zwłaszcza wynikającymi z nieprawidłowego lub użytkowania Towaru bądź późniejszego uszkodzenia Towaru (niezależnie od przyczyny).

3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@folkbykoko.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1 który należy wysłać wraz z Towarem i dowodem zakupu na adres: Fashion Group Izabela Gredka, ul. Torowa 6h, 43-430 Skoczów.

4. Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia zgodnie z ust. 2 zweryfikuje, czy Towar podlega gwarancji i w terminie 14 dni zostanie on poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą.

5. Jeżeli przyczyna wady mieści się w zakresie gwarancji, a Towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie Klientowi zwrócona.

6. We wszystkich przypadkach, gdy wada mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione Klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie (naprawa, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

7. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: Fashion Group Izabela Gredka, ul. Torowa 6h, 43-430 Skoczów.


§7 Konsumenckie prawo odstąpienia (zwrot Towaru)

1. Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

2 .W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z  rzeczy.

3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

4.Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu ( dostępnym również w zakładce Zwrot / Wymiana ) jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

• Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres: Fashion Group Izabela Gredka, ul. Torowa 6h, 43-430 Skoczów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

• Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, poza kosztami dostarczenia Towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. 


• Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


§8 Wymiana Towaru

1. We wszystkich przypadkach, gdy Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru - Klient może alternatywnie zwrócić się od Sprzedawcy o wymianę Towaru na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

2.Klient może dokonać wymiany towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania. W celu dokonania wymiany należy najpierw wypełnić formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (i dostępnym również na witrynie Sklepu w zakładce Wymiana/Zwrot/Reklamacja), w którym zawarte będzie wskazanie Towaru, na który ma nastąpić wymiana i wysłać go na adres: contact@folkbykoko.com bądź dołączyć do wymienianego Towaru, którego należy wysłać na własny koszt na adres: Fashion Group Izabela Gredka, ul. Torowa 6h, 43-430 Skoczów.

Wymieniony Towar zostanie odesłany do Klienta na koszt Sprzedawcy.

W przypadku każdej kolejnej wymiany danego Towaru, kosztami dostarczenia Produktu zostanie obiążony Klient. Dla wyjaśnienia: klient może dokonać jednorazowej wymiany Towaru na koszt sprzedawcy. 

3. Jeżeli wymieniany Towar jest tańszy od nowo zakupionego, warunkiem wysyłki Towaru nowo zakupionego jest uiszczenie przez Klienta różnicy w cenie na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tytule przelewu należy wpisać: „Wyrównanie do zamówienia nr……”

4. Jeżeli wymieniany Towar jest droższy od nowo zakupionego, różnica zostanie przelana na numer konta podanego w formularzu wymiany towaru - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Sprzedawcy wymienianego Towaru. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych „Za Pobraniem”.

5. Wymiana Towaru możliwa jest pod warunkiem, że wymieniany Towar jest kompletny, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu i z metkami. 


§9 Dane osobowe

1. Poprzez dokonanie zamówienia zgodnie z §4, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

3. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Fashion Group Izabela Gredka z siedzibą w Skoczowie, 43-430, ul. Torowa 6h, NIP 5482548206, REGON 243608756.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.; dalej: uodo) lub niniejszego regulaminu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

6. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

7. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

8 .Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa.


§10 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):

• udostępnianie zawartości Sklepu,

• zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera) oraz kontem poczty elektronicznej.

3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu

4. Klient zobowiązuje się do:

• niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

• niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

• korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.

5. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: contact@folkbykoko.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.


§11 Zmiany regulaminu

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.


§12 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz odstąpienia
Załącznik nr 2 do regulaminu – Formularz wymiany towaru
Załącznik nr 3 do regulaminu – Zgłoszenie reklamacyjne
Załącznik nr 4 do regulaminu – Polityka plików Cookies